Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GRØNNEDALSFORENINGEN AF 1985
 

§ 1. Foreningens navn:
Grønnedalsforeningen af 1985

§ 2. Foreningens adresse:
Den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 3. Foreningens formål:
At samle og styrke det kulturelle og sociale samvær mellem foreningens medlemmer, samt udbygge netværket mellem disse personer.

§ 4. Medlemskab
Medlemskab af foreningen kan ansøges af alle over 18 år, der har haft bopæl i Grønnedal (Kangilinnguit) eller Ivigtut (Ivittuut).

§ 4.2. Tjenestegørende om bord på søværnets enheder, i aktisk område, som ikke har haft bopæl i Grønnedal/Ivittuut, tjenestegørende ved Arktisk Kommando eller andre med særlig tilknytning til området kan søge om medlemskab og optages efter bestyrelsens godkendelse.

§5. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside eller ved skrivelse til foreningens kasserer. Ansøgningen skal indeholde periode for opholdt, funktion, navn, adresse og e-mail.

§5.2. Medlemskab af foreningen træder i kraft, når kontingentet er betalt. Ved medlemskab modtages medlemsnummer og mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter.

§ 6. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til formanden. Udmeldelse kvitteres med svar fra formanden skriftligt eller pr. mail. Ved modtagelse af kvittering om udmeldelse, kan medlemmet opfatte sig selv som udmeldt.
§6.2. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest én måned efter den fastsatte dato for kon-tingentindbetaling, anses medlemmet for udmeldt af foreningen.

§6.3. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

§7. Aktiviteter
Foreningen søger at afholde aktiviteter, der styrker foreningens formål. Aktiviteter kan be-sluttes på generalforsamlingen eller efter indstilling fra medlemmer. Ved forslag til aktiviteter vurderer bestyrelsen forslaget, herunder økonomiske forhold. Såfremt det besluttes at gennemføre aktiviteten udpeger bestyrelsen en ansvarlig for gennemførsel af aktiviteten. Såfremt særlige forhold gør sig gælden (f.eks. alderskrav) skal dette fremgå af tilmelding til aktiviteten.

§8. Kontingent
Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest
d. 31.januar.

§9. Restance
I særlige tilfælde kan kasseren forlænge et medlems betaling af kontingentet.
 

§10. Advarsel og eksklusion
Et medlem kan advares eller ekskluderes, såfremt vedkommendes adfærd er til skade for foreningens omdømme eller strider mod foreningens vedtægter.
§10.2. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om advarsel eller eksklusion, har vedkommen-de krav på at blive hørt.
§10.3. Bestyrelsen træffer efterfølgende ved simpelt flertal afgørelse i sagen.

§11. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med afholdelse af den årlige sammenkomst (august/september).
§11.2. Indkaldelse med afgivelse af dagsorden skal finde sted med mindst én måneds varsel. Indkaldelse kan ske på e-mail til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside.
§11.3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt (eventuelt pr. e-mail) til bestyrel-sen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, dagsorden samt det reviderede regnskab skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen.
§11.4. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder op til generalforsamlingen. Hvert medlem må personligt afgive sin stemme.
§11.5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§12. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 medlemmer ved ulige årstal og 2 medlemmer ved lige årstal.
8. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt).

§13. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
§13.2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og forenin-gens opløsning kvalificeret flertal – jf. §19. og 20.
§13.3. Afstemning foretages skriftligt, såfremt mindst 3 medlemmer forlanger dette. Ved personvalg dog på forlangende.
§13.4. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet god-kendes af dirigenten.

§14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller skal ind-kaldes, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af emne, som ønskes behandlet.
§14.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begærin-gens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling.

§15. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Nedsatte udvalg referer fortsat til bestyrelsen og skal holde bestyrelsen informeret om udvalgets arbejde.
§15.2. Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer, som konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
§15.3. Såfremt bestyrelsen, selv efter bestyrelsessuppleantens (-ernes) indtræden, kom-mer under tre medlemmer, kan bestyrelsen udpege nyt bestyrelsesmedlem. Meddelelse herom skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.
§15.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutnings-dygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§15.5. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningens i henhold til vedtægterne.
§15.6. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år, og som ikke i restance over for foreningen.

§16 Forretningsorden og tegningsret
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Bestyrelsen og foreningens medlem-mer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser. Klubbens kasserer tegner foreningen i økonomiske anliggender ved ansøgning om tilskud m.v.

§17. Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status for pr. 31. december til revi-soren. Det reviderede regnskab og status forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år skal foreligge på foreningens hjemmeside seneste syv dage før den ordinære generalforsamling.

§18. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges revisor og en revisorsuppleant for to år ad gangen. Revisoren skal senest ved udgangen af februar have gennemgået det forrige års samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er regnskabs-mæssig revision, og driftsregnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§19. Vedtægtsændringer
Ændring af forenings vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tred-jedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§19.2. Bestyrelsen kan også fremsende ændringsforslag skriftligt pr. e-mail til medlem-merne med angivelse af seneste afstemningsdato. Vedtægtsændringer er i dette tilfælde gyldig, såfremt mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Resultatet af afstemningsforslaget skal senest syv dage efter afstemningen offentliggøres på forenin-gens hjemmeside, ligesom det detaljerede afstemningsresultat offentliggøres. Indsigelser mod afstemningsresultatet skal afgives inden for syv dage efter offentliggørelse af afstemningen. I sådanne tilfælde vil bestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt vedtægtsændringen kan godkendes.

§20. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på den ordinære generalforsamling, såfremt dette fremgår af dagsordenen. Beslutning om foreningens opløsning kan også tages på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
§20.2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst fire femtedel af de fremødte med-lemmer er for forslaget.
§20.3. Såfremt det ikke er muligt at vælge tre bestyrelsesmedlemmer til foreningens besty-relse på en ordinær og efterfølgende generalforsamling opløses foreningen uanset de i stk. 1 og stk. 2 beskrevne forhold.
§20.4 Såfremt foreningen opløses overgår foreningens formue efter ansøgning til anden forening (evt. nystartet), som opfylder foreningens vedtægter. Ansøgning herom skal være den afgående bestyrelse i hænde senest 4 uger efter foreningens opløsning.
§20.5. Såfremt der ikke ansøges om formuen, eller ansøgningen ikke overholder stk.4., overgår formuen til velgørende formål blandt grønlandske børn. Den afgående bestyrelse træffer i dette tilfælde beslutning om fordeling af formuen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. august  2017.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

- og få de seneste nyheder

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll til toppen